Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 3. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 3. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 19539 krát, průměrný výsledek je 86.4%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Nalezenou nebo neoprávněně získanou utajovanou informaci …

 2. Osoba provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob musí splňovat odbornou způsobilost …

 3. Pro výkon činností ostrahy majetku a osob …

 4. Výkon činnosti ostraha majetku a osob může vykonávat zaměstnanec, který prokázal odbornou způsobilost …

 5. Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob podle zákona č. 455/1991 Sb. ve znění zákona č. 274/2008 Sb. zahrnuje…

 6. Nabývat, držet nebo nosit zbraň může …

 7. Podání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. je úkonem…

 8. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti …

 9. Nošením zbraně se rozumí mít zbraň …

 10. Kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zničením nebo poškozením nebo se o takové jednání pokusí se dopustí …

 11. Žádost ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád musí obsahovat náležitosti stanovené tímto zákonem a dále …

 12. Strážný může nosit ve službě střelnou zbraň …

 13. Policie ČR při plnění svých úkolů …

 14. Policista je při plnění konkrétního úkolu policie oprávněn …

 15. Strážný, který má při výkonu služby přístup k utajovaným informacím musí …

 16. Svěřit střelnou zbraň jinému strážný smí …

 17. Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní listiny k provozování živnosti ostraha majetku a osob se podle § 6a (4) zákona č. 455/1991 Sb. ve znění zákona č. 274/2008 Sb. prokazuje …

 18. O skutečnostech, které se vztahují k zajištění bezpečnosti objektu a výkonu služby jakož i o skutečnostech obchodní, výrobní, technické či jiné povahy, o kterých se pracovník soukromé bezpečnostní služby při výkonu služby dozvěděl …

 19. Pro výkon činností ostrahy majetku a osob musí pracovník splňovat odbornou způsobilost …

 20. Fyzická osoba vykonávající činnost ostraha majetku a osob splňuje zdravotní způsobilost podle zákona č. 455/1991 Sb. ve znění zákona č. 274/2008 Sb. jestliže …

 21. Požadovat pomoc od orgánů a osob …

 22. Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob je podle zákona č. 455/1991 Sb. ve znění zákona č. 274/2008 Sb. povinen zajistit aby tyto činnosti vykonávali zaměstnanci …

 23. Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je …

 24. Obchodní tajemství …

 25. Pokud má u sebe strážný ve službě zbraň, je povinen mít u sebe …

 26. Obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (strážníky) se žádostí o pomoc …

 27. Podmínky držení, nošení a používání střelných zbraní a střeliva …

 28. Přestupkem je …

 29. Výzvy nebo pokynu policisty je povinen uposlechnout …

 30. Osvědčení o odborné kvalifikaci pro pracovní činnost strážný se získává …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah