test Figury (Literatura)(nezveřejněné)

    Autor: Barbárie (11vlož. 86vyzk.+1%ø) ... vloženo 12.1.2016
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 1264 krát, průměrný výsledek je 25.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Popření výchozího motivu a následné vyvození cílového motivu. U všech tří částí úplné antiteze bývá dodržován jistý paralelismus syntaktický. (vyberte 2)

 2. Oslovení předmětu popř.nepřítomné osoby. (vyberte 2)

 3. Opakování stejné hlásky nebo skupiny hlásek na začátku veršů (vět) či jejich částí. Obdobné funkce jako rým. (vyberte 2)

 4. Spojení větných členů ve verši či větě, při němž je použito více spojovacích výrazů než je obvyklé. Cílem upozornit na důležitost či nadměrnost takto spojovaných skutečností, popř.zvýšit vážnost a slavnostní ladění řeči. (vyberte 2)

 5. Opakovaní slovosledného či gramatického schématu ve dvou blízko sebe stojících verších či větách. Cílem upozornit na rovnocennost dvou takto uváděných motivů, popř je jen zdůraznit. (vyberte 2)

 6. Opakování slova či slovního spojení na konci předešlého verše (věty) a na začátku následujícího verše (věty). Cílem je zpomalit děj a zesílit prvek, jenž je takto opakován. (vyberte 2)

 7. Změna pořádku slov ve větě či verši proti obvyklému slovosledu. Cílem je upozornit na důležitost takto příznakového místa. (vyberte 2)

 8. Vynechání spojovacího výrazu ve verši či větě. Cílem je těsnější spojení prvků, nejčastěji se záměrem zrychlit či zestručnit děj. (vyberte 2)

 9. Odmlčení. Neukončení výpovědi z důvodu citového rozrušení nebo přerušení mluvčího někým jiným. (vyberte 2)

 10. Opakování téhož slova nebo slovního spojení na začátku dvou nebo více sousedních veršu či vět. Slouží jako zdůraznění nebo jako výchozí bod gradace, trsu metafor apod. (vyberte 2)

 11. Spojení takových vyjádření, jež se logicky či smyslově vylučují, v jeden celek. Obrazným charakterem má ... i charakter tropu. (vyberte 2)

 12. Zvuková figura. Spočívá v opakování slova kdekoliv ve větě nebo verši. Fce: zvýraznění obsahu nebo motivu. (vyberte 2)

 13. Nadměrné a neobvyklé zveličení popisovaného jevu s cílem zvýšit expresivnost textu. (vyberte 2)

 14. Opakování téhož slova nebo slovního spojení na konci veršů (vět). Slouží jako viditelné zdůraznění opakovaného obratu a přispívá k rytmizaci a kompoziční sevřenosti textu. (vyberte 2)

 15. Zjemnění. Hodnotící figura nebo slovo zjemnující zamýšlené vyjádření jeho opisem pomocí méně ostrého nebo netabuizovaného výrazu či spojení. (vyberte 2)

 16. Otázka, jejíž smysl je tak jasný, že se ani nevyžaduje odpověd. Užíváno především v rétorice pro zvýšení expresivnosti textu. (vyberte 2)

 17. Druh inverze. Obrácení slovosledu dvouslovného spojení. (vyberte 2)

 18. Výpustka. Vynechání části textu, již si adresát projevu může domyslet na základě předchozího kontextu. V lit.zrychluje dějový spád a zvyšuje expresivnost vyjádření. (vyberte 2)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah