Testi.cz > Počítače a technika > Ostatní technika > Systémy kontroly a riadenia - otázky č. 118-177

test Systémy kontroly a riadenia - otázky č. 118-177 (Ostatní technika)(čeká na schválení)

    Autor: fessty@gmail.com (9vlož. 33vyzk.+14%ø) ... vloženo 8.2.2022
Test vyzkoušen 24 krát, průměrný výsledek je 81.3%.
 1. Pre navolenie regulátora turbíny do primárnej regulácie musí byť:

 2. Nadotáčková ochrana turbíny je realizovaná v systéme:

 3. Určite, ktoré zo zariadení (systémov) má priamu väzbu so systémom ESFAS:

 4. Vyberte správny výrok o systéme RLS:

 5. SKR pre riadenie ťažkých havárií priamo poskytuje informácie obsluhe:

 6. Systém RLS je okrem iného určený:

 7. Vyberte parameter, ktorý sa obvykle mení so zmenou hodnoty výkonu bloku na energetickej úrovni:

 8. Určite počet staníc SCORPIO vo vnútroreaktorovej kontrole:

 9. SKR pre riadenie ťažkých havárií umožňuje obsluhe riadiť akčné členy aj z:

 10. K technologickému počítačovému systému NIE JE pripojené zariadenie:

 11. Pri výpadku HCČ príslušný regulátor hladiny v PG:

 12. Určite, z akých jednotiek je zhotovený zabezpečovací systém bloku ZSB:

 13. TVER 03 je napájaný z:

 14. Do systému RLS vstupujú signály z:

 15. Stanovte, ktorý z korektorov regulátora výkonu turbíny TVER 03 sa zapína do činnosti od AO3:

 16. Určite pracovný režim regulátora turbíny TVER 03, v ktorom sa uplatňuje obmedzovač rýchlosti zaťaženia:

 17. SKR pre riadenie ťažkých havárií je založený na prostriedkoch systému:

 18. Regulátor prepúšťacej stanice do kondenzátora reguluje:

 19. Určite, čo môže navoliť operátor na displeji technologického počítačového systému TPS:

 20. Systém RLS NEREALIZUJE funkciu:

 21. Systém ESFAS je založený na technike:

 22. Technologický počítačový systém podáva informácie pomocou operátorskej stanice aj na:

 23. Systém ATG je monitorovací systém:

 24. Určite, ktoré zo zariadení NEPATRÍ do systému TPS:

 25. Určite, z akých jednotiek je zhotovený zabezpečovací systém turbogenerátora ZSTG:

 26. Vyberte pravdivý výrok o regulátore turbíny TVER 03:

 27. Pri práci 5 HCČ je dovolený tepelný výkon pre systém RLS:

 28. Regulátor reaktora je okrem iného určený:

 29. Systém RLS je okrem iného určený:

 30. Stanovte účel komplexu vnútroreaktorovej kontroly:

 31. Napájanie systému TPS je z:

 32. Určite aké snímače má komplex vnútroreaktorovej komory:

 33. K technologickému počítačovému systému NIE JE pripojené zariadenie:

 34. Regulátor prepúšťacej stanice do kondenzátora je:

 35. Určite, v akom režime pracuje regulátor reaktora, ak regulátor turbíny je v sekundárnej regulácii výkonu:

 36. Vyberte pravdivý výrok o zobrazovaní informácií o stave AZ operátorovi primárneho okruhu v blokovej dozorne:

 37. Hlavnou úlohou zabezpečovacieho systému TG je:

 38. Systém PAMS podáva signály na:

 39. Vyberte akčné orgány, na ktoré pôsobí regulátor tlaku v primárnom okruhu pri poklese tlaku v PO pod 12 MPa:

 40. Vyberte funkciu, ktorú NEREALIZUJE technologický počítačový systém TPS:

 41. Systém ATG je súčasťou:

 42. Funkcia lokálnych ochrán parogenerátorov je zrealizovaná v systéme:

 43. Stanovte, čo značí blikanie hodnoty analógového parametra v červenej farbe na displeji systému:

 44. Regulátor hladiny v napájacej nádrži ovláda akčné orgány:

 45. Stanovte, ktoré regulačné ventily sa NEMOŽU podieľať na regulácii hladiny v kompenzátore objemu pri nominálnom tlaku v PO:

 46. Určite, na ktorej úrovni je TPS zálohovaný:

 47. Systém SYSCOM na V-2 je:

 48. Regulátor hladiny v hlavnom kondenzátore ovláda akčné orgány:

 49. Skrine s technikou Teleperm XS sú umiestnené:

 50. Systém ESFAS je tvorený z:

 51. Elektrohydraulický prevodník v regulácii TG je:

 52. Systém RLS je tvorený z:

 53. Určite, v akom režime môže byť regulátor druhej turbíny , ak regulátor prvej turbíny je v režime regulácie tlaku:

 54. V systéme ESFAS je okrem iného zrealizovaná automatika:

 55. Stanovte, čo značí blikanie hodnoty analógového parametra vo fialovej farbe na displeji systému:

 56. Žiadaná hodnota hladiny v PG pre nábehový regulátor je:

 57. Technologický počítačový systém má na blokovej dozorni okrem iného:

 58. Vyberte pravdivý výrok o signáloch systému ESFAS:

 59. Určite, do akého režimu sa prepne regulátor turbíny, ktorý pracoval v režime regulácie tlaku, ak regulátor regulátora sa prepol z regulácie výkonu do regulácie tlaku?

 60. Systém RLS NEREALIZUJE funkciu:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah