test Sociologie(2.) (Sociologie)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 12.5.2012
Test vyzkoušen 2517 krát, průměrný výsledek je 50.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Přírodní faktory vlivu přírody na společnost jsou...

 2. Kulturní difuse je...

 3. Sociální role je...

 4. Resocializace je proces...

 5. Soubor vzláštních kulturních prvků typický pro menší, vyhraněnou skupinu v rámci jednoho národa, státního útvaru nebo širší společnosti je?

 6. Brown rozdělil dav na akrtivní a pasivní. Mezi aktivní davy nepatří:

 7. Autorem sekundární skupiny byl...

 8. V roce 1902 zavedl americký sociolog termín primární skupina. Který to byl?

 9. Prvním krokem ve zkoumání struktury společnosti je popis její diferenciace (=členění). Řada diferenciačních znaků člení společnosti... (Jak?)

 10. Sociální interakce je proces...

 11. Byrokracie je...

 12. Enkulturace je proces...

 13. Intragenerační mobilita se zabývá...

 14. Sociální instituce je...

 15. Snaha o snapodobení osobnosti jako celku u sociálního učení se nezývá...

 16. Jak se nezývá skupina, s jejímž hodnotami a normami se jedinec identifikoval, prestože nemusí být členem?

 17. Kdo je autorem stratifikační teorie, která tvrdí, že každý z nás zaujímá společenský status, tedy místo na společenském žebříčku?

 18. Zakladatelem sociologie se stal Auguste Comte. Sociologii rozdělil na sociální statiku a dynamiku. Definoval i Zákon tří stádií, ve kterém tvrdil, že společnost prochází stádiem teologickým, metafyzickým a ...

 19. Od poloviny 19. století do začátku 20. století sociologie procházela klasickým obdobím. Toto období je charakteristické pro...

 20. Skupina náhodně a dočasně seskupených lidí spojených prostorovým principem se nazývá...

 21. Pohyb mezi sociálními pozicemi ve společenské struktuře se nazývá...

 22. Najdi znak, který nevykazuje primární skupina.

 23. Co je to ekologie?

 24. Mezi mechanismy sociálního učení patří:

 25. Sekundární skupiny jsou především:

 26. Vyber trojici, která nesplňuje funkce kultury.

 27. Socializace může mít dvě podoby: záměrná a nezáměrná, prochází i obdobími, a ty dělíme na:

 28. Metakomunikace je...

 29. Co znamená sociální magnifikace?

 30. Sociální status je...

 31. Socializace je proces...

 32. Jakým pojem je založen na osobním kontaktu, intimní známosti a vzájemné pozitivní emocionální orientaci a může vznikat i v jiných skupinách, než v primárních?

 33. Indická společnost je známá svým příslušenstvím jedince k určité kastě, které je dědiščné a nelze jej změnit. Bojovníci se nazývají...

 34. Kdo je autorem teorie davového chování?

 35. Co znamená pojem anticipující socializace?

 36. Sociální interakce probíhá prostřednictvím sociálního poznávání, komunikace a...

 37. Co je to ekologický bumerang?

 38. Akultura je...

 39. Mikrosociologie studuje...

 40. Deviantní chování je chování, kde dochází k prušování nebo k podstatné odchylce od normy. Jevy škodlivé a přímo ohrožující společnost a stabilitu se nazývají...

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah