test Sociologie(2.) (Sociologie)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 12.5.2012
Test vyzkoušen 3960 krát, průměrný výsledek je 50.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Akultura je...

 2. Vyber trojici, která nesplňuje funkce kultury.

 3. Kdo je autorem stratifikační teorie, která tvrdí, že každý z nás zaujímá společenský status, tedy místo na společenském žebříčku?

 4. Co je to ekologický bumerang?

 5. Metakomunikace je...

 6. V roce 1902 zavedl americký sociolog termín primární skupina. Který to byl?

 7. Indická společnost je známá svým příslušenstvím jedince k určité kastě, které je dědiščné a nelze jej změnit. Bojovníci se nazývají...

 8. Brown rozdělil dav na akrtivní a pasivní. Mezi aktivní davy nepatří:

 9. Resocializace je proces...

 10. Sociální interakce probíhá prostřednictvím sociálního poznávání, komunikace a...

 11. Kdo je autorem teorie davového chování?

 12. Mezi mechanismy sociálního učení patří:

 13. Co je to ekologie?

 14. Sociální status je...

 15. Přírodní faktory vlivu přírody na společnost jsou...

 16. Od poloviny 19. století do začátku 20. století sociologie procházela klasickým obdobím. Toto období je charakteristické pro...

 17. Kulturní difuse je...

 18. Sekundární skupiny jsou především:

 19. Co znamená pojem anticipující socializace?

 20. Soubor vzláštních kulturních prvků typický pro menší, vyhraněnou skupinu v rámci jednoho národa, státního útvaru nebo širší společnosti je?

 21. Sociální interakce je proces...

 22. Jak se nezývá skupina, s jejímž hodnotami a normami se jedinec identifikoval, prestože nemusí být členem?

 23. Jakým pojem je založen na osobním kontaktu, intimní známosti a vzájemné pozitivní emocionální orientaci a může vznikat i v jiných skupinách, než v primárních?

 24. Autorem sekundární skupiny byl...

 25. Socializace je proces...

 26. Socializace může mít dvě podoby: záměrná a nezáměrná, prochází i obdobími, a ty dělíme na:

 27. Deviantní chování je chování, kde dochází k prušování nebo k podstatné odchylce od normy. Jevy škodlivé a přímo ohrožující společnost a stabilitu se nazývají...

 28. Najdi znak, který nevykazuje primární skupina.

 29. Prvním krokem ve zkoumání struktury společnosti je popis její diferenciace (=členění). Řada diferenciačních znaků člení společnosti... (Jak?)

 30. Enkulturace je proces...

 31. Snaha o snapodobení osobnosti jako celku u sociálního učení se nezývá...

 32. Sociální instituce je...

 33. Pohyb mezi sociálními pozicemi ve společenské struktuře se nazývá...

 34. Co znamená sociální magnifikace?

 35. Byrokracie je...

 36. Sociální role je...

 37. Intragenerační mobilita se zabývá...

 38. Mikrosociologie studuje...

 39. Skupina náhodně a dočasně seskupených lidí spojených prostorovým principem se nazývá...

 40. Zakladatelem sociologie se stal Auguste Comte. Sociologii rozdělil na sociální statiku a dynamiku. Definoval i Zákon tří stádií, ve kterém tvrdil, že společnost prochází stádiem teologickým, metafyzickým a ...

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah