test Sociologie(2.) (Sociologie)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 12.5.2012
Test vyzkoušen 2575 krát, průměrný výsledek je 50.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Sekundární skupiny jsou především:

 2. Sociální role je...

 3. Jak se nezývá skupina, s jejímž hodnotami a normami se jedinec identifikoval, prestože nemusí být členem?

 4. Deviantní chování je chování, kde dochází k prušování nebo k podstatné odchylce od normy. Jevy škodlivé a přímo ohrožující společnost a stabilitu se nazývají...

 5. Sociální interakce je proces...

 6. Byrokracie je...

 7. Indická společnost je známá svým příslušenstvím jedince k určité kastě, které je dědiščné a nelze jej změnit. Bojovníci se nazývají...

 8. Kulturní difuse je...

 9. Autorem sekundární skupiny byl...

 10. Resocializace je proces...

 11. Co znamená pojem anticipující socializace?

 12. V roce 1902 zavedl americký sociolog termín primární skupina. Který to byl?

 13. Skupina náhodně a dočasně seskupených lidí spojených prostorovým principem se nazývá...

 14. Pohyb mezi sociálními pozicemi ve společenské struktuře se nazývá...

 15. Kdo je autorem stratifikační teorie, která tvrdí, že každý z nás zaujímá společenský status, tedy místo na společenském žebříčku?

 16. Metakomunikace je...

 17. Vyber trojici, která nesplňuje funkce kultury.

 18. Socializace může mít dvě podoby: záměrná a nezáměrná, prochází i obdobími, a ty dělíme na:

 19. Najdi znak, který nevykazuje primární skupina.

 20. Intragenerační mobilita se zabývá...

 21. Snaha o snapodobení osobnosti jako celku u sociálního učení se nezývá...

 22. Brown rozdělil dav na akrtivní a pasivní. Mezi aktivní davy nepatří:

 23. Přírodní faktory vlivu přírody na společnost jsou...

 24. Co znamená sociální magnifikace?

 25. Mezi mechanismy sociálního učení patří:

 26. Sociální interakce probíhá prostřednictvím sociálního poznávání, komunikace a...

 27. Mikrosociologie studuje...

 28. Jakým pojem je založen na osobním kontaktu, intimní známosti a vzájemné pozitivní emocionální orientaci a může vznikat i v jiných skupinách, než v primárních?

 29. Akultura je...

 30. Prvním krokem ve zkoumání struktury společnosti je popis její diferenciace (=členění). Řada diferenciačních znaků člení společnosti... (Jak?)

 31. Zakladatelem sociologie se stal Auguste Comte. Sociologii rozdělil na sociální statiku a dynamiku. Definoval i Zákon tří stádií, ve kterém tvrdil, že společnost prochází stádiem teologickým, metafyzickým a ...

 32. Od poloviny 19. století do začátku 20. století sociologie procházela klasickým obdobím. Toto období je charakteristické pro...

 33. Socializace je proces...

 34. Kdo je autorem teorie davového chování?

 35. Sociální instituce je...

 36. Enkulturace je proces...

 37. Co je to ekologický bumerang?

 38. Soubor vzláštních kulturních prvků typický pro menší, vyhraněnou skupinu v rámci jednoho národa, státního útvaru nebo širší společnosti je?

 39. Co je to ekologie?

 40. Sociální status je...

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah