test Sociologie(2.) (Sociologie)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 12.5.2012
Test vyzkoušen 3590 krát, průměrný výsledek je 50.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Od poloviny 19. století do začátku 20. století sociologie procházela klasickým obdobím. Toto období je charakteristické pro...

 2. Sekundární skupiny jsou především:

 3. Kulturní difuse je...

 4. Resocializace je proces...

 5. Přírodní faktory vlivu přírody na společnost jsou...

 6. Socializace může mít dvě podoby: záměrná a nezáměrná, prochází i obdobími, a ty dělíme na:

 7. Co je to ekologie?

 8. V roce 1902 zavedl americký sociolog termín primární skupina. Který to byl?

 9. Skupina náhodně a dočasně seskupených lidí spojených prostorovým principem se nazývá...

 10. Jakým pojem je založen na osobním kontaktu, intimní známosti a vzájemné pozitivní emocionální orientaci a může vznikat i v jiných skupinách, než v primárních?

 11. Socializace je proces...

 12. Co znamená pojem anticipující socializace?

 13. Intragenerační mobilita se zabývá...

 14. Kdo je autorem teorie davového chování?

 15. Mikrosociologie studuje...

 16. Metakomunikace je...

 17. Soubor vzláštních kulturních prvků typický pro menší, vyhraněnou skupinu v rámci jednoho národa, státního útvaru nebo širší společnosti je?

 18. Deviantní chování je chování, kde dochází k prušování nebo k podstatné odchylce od normy. Jevy škodlivé a přímo ohrožující společnost a stabilitu se nazývají...

 19. Akultura je...

 20. Enkulturace je proces...

 21. Najdi znak, který nevykazuje primární skupina.

 22. Sociální interakce je proces...

 23. Autorem sekundární skupiny byl...

 24. Sociální status je...

 25. Mezi mechanismy sociálního učení patří:

 26. Snaha o snapodobení osobnosti jako celku u sociálního učení se nezývá...

 27. Jak se nezývá skupina, s jejímž hodnotami a normami se jedinec identifikoval, prestože nemusí být členem?

 28. Sociální interakce probíhá prostřednictvím sociálního poznávání, komunikace a...

 29. Vyber trojici, která nesplňuje funkce kultury.

 30. Sociální role je...

 31. Sociální instituce je...

 32. Brown rozdělil dav na akrtivní a pasivní. Mezi aktivní davy nepatří:

 33. Co je to ekologický bumerang?

 34. Prvním krokem ve zkoumání struktury společnosti je popis její diferenciace (=členění). Řada diferenciačních znaků člení společnosti... (Jak?)

 35. Zakladatelem sociologie se stal Auguste Comte. Sociologii rozdělil na sociální statiku a dynamiku. Definoval i Zákon tří stádií, ve kterém tvrdil, že společnost prochází stádiem teologickým, metafyzickým a ...

 36. Pohyb mezi sociálními pozicemi ve společenské struktuře se nazývá...

 37. Co znamená sociální magnifikace?

 38. Kdo je autorem stratifikační teorie, která tvrdí, že každý z nás zaujímá společenský status, tedy místo na společenském žebříčku?

 39. Indická společnost je známá svým příslušenstvím jedince k určité kastě, které je dědiščné a nelze jej změnit. Bojovníci se nazývají...

 40. Byrokracie je...

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah