test Sociologie(2.) (Sociologie)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 12.5.2012
Test vyzkoušen 2674 krát, průměrný výsledek je 50.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Sociální interakce je proces...

 2. Byrokracie je...

 3. Co je to ekologický bumerang?

 4. Sociální instituce je...

 5. Snaha o snapodobení osobnosti jako celku u sociálního učení se nezývá...

 6. Sociální role je...

 7. Intragenerační mobilita se zabývá...

 8. Mezi mechanismy sociálního učení patří:

 9. Co je to ekologie?

 10. Soubor vzláštních kulturních prvků typický pro menší, vyhraněnou skupinu v rámci jednoho národa, státního útvaru nebo širší společnosti je?

 11. Socializace může mít dvě podoby: záměrná a nezáměrná, prochází i obdobími, a ty dělíme na:

 12. Sociální interakce probíhá prostřednictvím sociálního poznávání, komunikace a...

 13. Najdi znak, který nevykazuje primární skupina.

 14. Deviantní chování je chování, kde dochází k prušování nebo k podstatné odchylce od normy. Jevy škodlivé a přímo ohrožující společnost a stabilitu se nazývají...

 15. Sekundární skupiny jsou především:

 16. Indická společnost je známá svým příslušenstvím jedince k určité kastě, které je dědiščné a nelze jej změnit. Bojovníci se nazývají...

 17. Autorem sekundární skupiny byl...

 18. Prvním krokem ve zkoumání struktury společnosti je popis její diferenciace (=členění). Řada diferenciačních znaků člení společnosti... (Jak?)

 19. Přírodní faktory vlivu přírody na společnost jsou...

 20. Jak se nezývá skupina, s jejímž hodnotami a normami se jedinec identifikoval, prestože nemusí být členem?

 21. Kulturní difuse je...

 22. Od poloviny 19. století do začátku 20. století sociologie procházela klasickým obdobím. Toto období je charakteristické pro...

 23. Brown rozdělil dav na akrtivní a pasivní. Mezi aktivní davy nepatří:

 24. Vyber trojici, která nesplňuje funkce kultury.

 25. Kdo je autorem stratifikační teorie, která tvrdí, že každý z nás zaujímá společenský status, tedy místo na společenském žebříčku?

 26. Jakým pojem je založen na osobním kontaktu, intimní známosti a vzájemné pozitivní emocionální orientaci a může vznikat i v jiných skupinách, než v primárních?

 27. Pohyb mezi sociálními pozicemi ve společenské struktuře se nazývá...

 28. Zakladatelem sociologie se stal Auguste Comte. Sociologii rozdělil na sociální statiku a dynamiku. Definoval i Zákon tří stádií, ve kterém tvrdil, že společnost prochází stádiem teologickým, metafyzickým a ...

 29. Resocializace je proces...

 30. Co znamená sociální magnifikace?

 31. Metakomunikace je...

 32. V roce 1902 zavedl americký sociolog termín primární skupina. Který to byl?

 33. Mikrosociologie studuje...

 34. Enkulturace je proces...

 35. Akultura je...

 36. Co znamená pojem anticipující socializace?

 37. Socializace je proces...

 38. Sociální status je...

 39. Kdo je autorem teorie davového chování?

 40. Skupina náhodně a dočasně seskupených lidí spojených prostorovým principem se nazývá...

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah