test Sociologie(2.) (Sociologie)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 12.5.2012
Test vyzkoušen 2743 krát, průměrný výsledek je 50.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. V roce 1902 zavedl americký sociolog termín primární skupina. Který to byl?

 2. Resocializace je proces...

 3. Metakomunikace je...

 4. Sociální role je...

 5. Zakladatelem sociologie se stal Auguste Comte. Sociologii rozdělil na sociální statiku a dynamiku. Definoval i Zákon tří stádií, ve kterém tvrdil, že společnost prochází stádiem teologickým, metafyzickým a ...

 6. Brown rozdělil dav na akrtivní a pasivní. Mezi aktivní davy nepatří:

 7. Deviantní chování je chování, kde dochází k prušování nebo k podstatné odchylce od normy. Jevy škodlivé a přímo ohrožující společnost a stabilitu se nazývají...

 8. Mezi mechanismy sociálního učení patří:

 9. Snaha o snapodobení osobnosti jako celku u sociálního učení se nezývá...

 10. Byrokracie je...

 11. Sociální status je...

 12. Soubor vzláštních kulturních prvků typický pro menší, vyhraněnou skupinu v rámci jednoho národa, státního útvaru nebo širší společnosti je?

 13. Skupina náhodně a dočasně seskupených lidí spojených prostorovým principem se nazývá...

 14. Od poloviny 19. století do začátku 20. století sociologie procházela klasickým obdobím. Toto období je charakteristické pro...

 15. Prvním krokem ve zkoumání struktury společnosti je popis její diferenciace (=členění). Řada diferenciačních znaků člení společnosti... (Jak?)

 16. Co je to ekologický bumerang?

 17. Mikrosociologie studuje...

 18. Najdi znak, který nevykazuje primární skupina.

 19. Sekundární skupiny jsou především:

 20. Autorem sekundární skupiny byl...

 21. Kdo je autorem teorie davového chování?

 22. Co znamená sociální magnifikace?

 23. Kdo je autorem stratifikační teorie, která tvrdí, že každý z nás zaujímá společenský status, tedy místo na společenském žebříčku?

 24. Enkulturace je proces...

 25. Sociální interakce je proces...

 26. Pohyb mezi sociálními pozicemi ve společenské struktuře se nazývá...

 27. Socializace může mít dvě podoby: záměrná a nezáměrná, prochází i obdobími, a ty dělíme na:

 28. Socializace je proces...

 29. Co je to ekologie?

 30. Sociální interakce probíhá prostřednictvím sociálního poznávání, komunikace a...

 31. Přírodní faktory vlivu přírody na společnost jsou...

 32. Intragenerační mobilita se zabývá...

 33. Vyber trojici, která nesplňuje funkce kultury.

 34. Jak se nezývá skupina, s jejímž hodnotami a normami se jedinec identifikoval, prestože nemusí být členem?

 35. Sociální instituce je...

 36. Jakým pojem je založen na osobním kontaktu, intimní známosti a vzájemné pozitivní emocionální orientaci a může vznikat i v jiných skupinách, než v primárních?

 37. Akultura je...

 38. Co znamená pojem anticipující socializace?

 39. Indická společnost je známá svým příslušenstvím jedince k určité kastě, které je dědiščné a nelze jej změnit. Bojovníci se nazývají...

 40. Kulturní difuse je...

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah