test Sociologie(2.) (Sociologie)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 12.5.2012
Test vyzkoušen 4214 krát, průměrný výsledek je 50%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Akultura je...

 2. Jakým pojem je založen na osobním kontaktu, intimní známosti a vzájemné pozitivní emocionální orientaci a může vznikat i v jiných skupinách, než v primárních?

 3. Socializace může mít dvě podoby: záměrná a nezáměrná, prochází i obdobími, a ty dělíme na:

 4. Enkulturace je proces...

 5. Skupina náhodně a dočasně seskupených lidí spojených prostorovým principem se nazývá...

 6. Přírodní faktory vlivu přírody na společnost jsou...

 7. Co znamená pojem anticipující socializace?

 8. Pohyb mezi sociálními pozicemi ve společenské struktuře se nazývá...

 9. Kulturní difuse je...

 10. Jak se nezývá skupina, s jejímž hodnotami a normami se jedinec identifikoval, prestože nemusí být členem?

 11. Resocializace je proces...

 12. Byrokracie je...

 13. Brown rozdělil dav na akrtivní a pasivní. Mezi aktivní davy nepatří:

 14. Snaha o snapodobení osobnosti jako celku u sociálního učení se nezývá...

 15. Od poloviny 19. století do začátku 20. století sociologie procházela klasickým obdobím. Toto období je charakteristické pro...

 16. Kdo je autorem stratifikační teorie, která tvrdí, že každý z nás zaujímá společenský status, tedy místo na společenském žebříčku?

 17. Mezi mechanismy sociálního učení patří:

 18. Najdi znak, který nevykazuje primární skupina.

 19. Sociální interakce je proces...

 20. Co je to ekologie?

 21. Intragenerační mobilita se zabývá...

 22. Soubor vzláštních kulturních prvků typický pro menší, vyhraněnou skupinu v rámci jednoho národa, státního útvaru nebo širší společnosti je?

 23. Indická společnost je známá svým příslušenstvím jedince k určité kastě, které je dědiščné a nelze jej změnit. Bojovníci se nazývají...

 24. Prvním krokem ve zkoumání struktury společnosti je popis její diferenciace (=členění). Řada diferenciačních znaků člení společnosti... (Jak?)

 25. Autorem sekundární skupiny byl...

 26. Co je to ekologický bumerang?

 27. Zakladatelem sociologie se stal Auguste Comte. Sociologii rozdělil na sociální statiku a dynamiku. Definoval i Zákon tří stádií, ve kterém tvrdil, že společnost prochází stádiem teologickým, metafyzickým a ...

 28. Sociální role je...

 29. Deviantní chování je chování, kde dochází k prušování nebo k podstatné odchylce od normy. Jevy škodlivé a přímo ohrožující společnost a stabilitu se nazývají...

 30. Sekundární skupiny jsou především:

 31. Socializace je proces...

 32. Mikrosociologie studuje...

 33. Sociální status je...

 34. Sociální interakce probíhá prostřednictvím sociálního poznávání, komunikace a...

 35. Sociální instituce je...

 36. Kdo je autorem teorie davového chování?

 37. Co znamená sociální magnifikace?

 38. Metakomunikace je...

 39. Vyber trojici, která nesplňuje funkce kultury.

 40. V roce 1902 zavedl americký sociolog termín primární skupina. Který to byl?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah