test OOS (Ostatní technika)(čeká na schválení)

    Autor: fessty@gmail.com (9vlož. 33vyzk.+14%ø) ... vloženo 4.3.2022
Test vyzkoušen 13 krát, průměrný výsledek je 92.6%.
 1. Olejový systém HCČ (TA10,20) je určený na mazanie a chladenie:

 2. Ionizačné komory aparatúry AKNT-17R, ktoré sa používajú počas výmeny paliva sú umiestnené:

 3. Doba platnosti R príkazu a hodnota dovolenej osobnej dávky je:

 4. Určite, ktorými základnými parametrami je určený prevádzkový režim bloku:

 5. Do požiarov triedy A patria požiare:

 6. Vákuobarbotážny systém je určený:

 7. Regulácia hladiny v KO je zabezpečená:

 8. Určite, ktoré snímače sa používajú na snímanie neutrónového toku v komplexe vnútroreaktorovej kontroly KVRK:

 9. Kompenzátory:

 10. Určite, čo je hlavnou úlohou budiacej sústavy u synchrónneho generátora:

 11. Vyberte pravdivé tvrdenie týkajúce sa systému Núdzového zdroja elektrickej energie (NZEE):

 12. Úlohou systému chemickej úpravy vody (CHÚV) je:

 13. Teplota napájacej vody privádzanej do parogenerátora PGV-213 je;

 14. Účelom systému dochladzovania je

 15. Definujte "periódu reaktora":

 16. Na JE typu VVER-440 sa používa regulačný program:

 17. II. kategória zaisteného napájania má elektrické rozvody:

 18. Ročná hodnota efektívnej dávky z prírodných zdrojov pre obyvateľstvo činí v priemere asi:

 19. Postihnutý hlási pracovný úraz predovšetkým:

 20. Určite správnu kombináciu strednej teploty v primárnom okruhu (Tpo-str) a tlaku v primárnom okruhu (Ppo) pre dosahovanie kritického stavu po výmene paliva:

 21. Radiačná kontrola okolia JE podľa monitorovacieho programu sa organizuje v okruhu:

 22. Systémy, konštrukcie a komponenty alebo ich časti (vrátane ich programového vybavenia) dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení“ označujeme ako:

 23. Nízkotlakové teleso turbíny je:

 24. Pre stacionárnu otravu 149 Sm v reaktore VVER platí:

 25. Z uvedených možností sa čistiaca stanica drenážnych vôd využíva na:

 26. Limit ožiarenia pracovníka v kalendárnom roku činí:

 27. Určite, ktoré pracovné úrazy podliehajú registrácii:

 28. Hlavný kondenzátor turbíny je:

 29. Charakterizujte izotop 135 Xe:

 30. Určite podstatu čistenia plynov na čistiacej stanici plynov a odvzdušnení (TS20):

 31. Určite, ktorý systém zabezpečuje čistenie koncentrátu kyseliny boritej z odparky TD30:

 32. Vykonávať činnosti v JE, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť, môžu:

 33. Separátor v separátore a prehrievači pary/SPP/ je:

 34. Vodoprúde vývevy sú poháňané :

 35. Určite, aké chladiace médium sa používa v okruhu statorovej vody generátora:

 36. Pri výpadku všetkých KČ na jednom TG pôsobí:

 37. Vyberte hlavnú úlohu organizácie havarijnej odozvy:

 38. Počas normálnej prevádzky je vlastná spotreba JE:

 39. Stanovte, za akým účelom sa robí odluhovanie parogenerátora:

 40. Kyslík vo vode PO vzniká ako produkt:

 41. Hlavné výtlačné trasy čerpadiel TJ21,41,61D01 sú zaústené:

 42. Čerpadlá technickej vody nedôležitej sú umiestnené:

 43. SKR pre riadenie ťažkých havárií priamo poskytuje informácie obsluhe:

 44. Aktívna zóna reaktora je zostavená:

 45. Určíte prvý záchranný krok pri úraze elektrickým prúdom:

 46. Napájacia nádrž je vybavená vostavbou, ktorá obsahuje:

 47. Chladiče vloženého okruhu HCČ (TF14,15W01) sú chladené:

 48. Systém RRCS má priamo nadväznosť na:

 49. Rovnotlakový - akčný stupeň dostal pomenovanie podľa toho, že:

 50. Rozhodnite, kedy sa pri riešení havarijných podmienok na JE začnú používať Návody na riadenie ťažkých havárií (SAMG):

 51. Požiarny poriadok pracoviska určuje:

 52. Bazén skladovania je určený na:

 53. Vnútorný havarijný plán definuje:

 54. Korektívna údržba:

 55. Vyberte základný legislatívny dokument platný v oblasti jadrovej energetiky, definujúci právomoci a kompetencie dozorného orgánu - ÚJD SR:

 56. Určite poradie častí meracieho obvodu pre diaľkové meranie:

 57. Definujte "multiplikačný koeficient":

 58. Pre vykonanie GO VT dielu turbíny je potrebný:

 59. Pri práci čerpadla vznikajú sily, ktoré ťahajú rotor smerom ku saniu. Vyberte konštrukčné riešenia, ktoré sa používajú pre vyrovnávanie týchto síl:

 60. Na dieselgenerátorovej stanici je:

 61. Vyberte správne poradie krokov pri odstavovaní RB na výmenu paliva:

 62. Krajné komínkové priestory upchávok TG sú:

 63. Určite ako sa nazýva elektrické zariadenie, ktorého hlavnou úlohou je zvýšiť napätie na výstupe hlavného generátora na hodnotu vhodnú pre prenášanie veľkého výkonu do elektrizačnej sústavy (zníženie strát):

 64. Vyberte správne tvrdenie o forme každej limitnej podmienky:

 65. Kontrola povrchovej kontaminácie pracovných plôch patrí do:

 66. Pri plánovanom zvyšovaní výkonu RB pracujú hlavné regulátory nasledovne:

 67. Z nasledujúcich možností vyberte tú, ktorá predstavuje potenciálne negatívne dôsledky stratégie sprchovania HZ počas ťažkej havárie:

 68. Inšpekciu práce nad "Vyhradenými technickými zariadeniami" podľa Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. vykonáva:

 69. Jednotkou ekvivalentnej dávky v sústave SI je:

 70. Vyberte, ktorý výrok o HUA je pravdivý:

 71. Určite, na ktorej úrovni sa v schéme VS pripájajú 0,4 kV spotrebiče I. kategórie zaisteného napájania:

 72. Riadiaci dokument v elektronickej aj tlačenej forme slúžiaci na realizáciu udržiavania zariadení bezpečným a efektívnym spôsobom sa nazýva:

 73. Na meranie pneumatickou metódou - prebublávaním sa obvykle používa:

 74. Značka uzatváracia armatúra na operatívnej schéme označuje:

 75. Účelom nízkotlakovej regenerácie /NTO/ je:

 76. Jedným z účelov dna šachty reaktora je:

 77. Chladiacim médiom v regeneratívnom výmenníku čistiacej stanice chladivá primárneho okruhu (ŠOV-1) je:

 78. Regulátor turbíny TVER 03 koriguje výkon turbíny podľa:

 79. Pri práci bloku na nominálnom výkone:

 80. V správne pracujúcom regulačnom obvode je regulačná odchýlka:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah