Testi.cz > Počítače a technika > Ostatní technika > Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

test Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky (Ostatní technika)(čeká na schválení)

    Autor: fessty@gmail.com (9vlož. 33vyzk.+14%ø) ... vloženo 9.6.2022
Test vyzkoušen 5 krát, průměrný výsledek je 66%.
 1. Čo musí byť v príkaze B uvedené ?

 2. Čo sa musí vykonať, ak nie je možné dodržať minimálne vzdialenosti od nekrytých živých častí nad 1000V pre osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie?

 3. Môžu osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie pracovať na elektrickom zariadení?

 4. Vykonávať zamestnancami práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 5. Ako majú byť pracovníci pri činnosti na elektrickej inštalácii ustrojení:

 6. Aké zariadenia môžu obsluhovať poučené osoby ?

 7. Doplnkové pospájanie musí zahŕňať:

 8. Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie nesmú:

 9. Akú dôležitú povinnosť má osoba zaisťujúca pracovisko pred začatím prác:

 10. Pri výmene poistiek pod napätím:

 11. Kto vydáva príkaz B ?

 12. Čo sú ochranné pomôcky?

 13. Aké zariadenie môžu obsluhovať laici?

 14. Popíšte podmienky výučby v školských laboratóriach:

 15. Vyhradené technické zariadenia sú zariadenia uvedené v:

 16. Vodič PEN sa:

 17. Skratka nn - nízke napätie znamená:

 18. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom, u ktorých si to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky:

 19. Uveďte správne tzv. technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci:

 20. Pri menovitom napätí 230 V maximálny čas odpojenia pri sieti TN je:

 21. Elektrická inštalácia je:

 22. Pracoviská, stroje a technické zariadenia s nebezpečenstvom ohrozenia osôb:

 23. Na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností je inšpektor práce okrem iného oprávnený:

 24. Určite správnu definíciu práce pod dozorom:

 25. Pracovné pomôcky sú napríklad:

 26. Práca na elektrickej inštalácii je:

 27. Pod pojmom "technické zariadenie elektrické" sa rozumie:

 28. Ako môžu pracovať znalé osoby na elektrických inštaláciách ?

 29. Musí sa pre každú elektrickú inštaláciu určiť osoba zodpovedná za jej prevádzku ? A ak áno, akú musí mať kvalifikáciu?

 30. Popíšte podmienky, kedy môže osoba bez elektrotechnickej kvalifikácie začať prácu v blízkosti nekrytých živých častí zariadení, ak nie je možné dodržať bezpečné vzdialenosti:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah