Hlavní strana > Počítače a technika > Ostatní technika > Elektrotechnická spôsobilosť

test Elektrotechnická spôsobilosť (Ostatní technika)

    Autor: fessty (anonym) ... vloženo 27.5.2009
Test vyzkoušen 7242 krát, průměrný výsledek je 65.9%.
Všetky peňažné hodnoty sú prepočítané konverzným kurzom 1€ =30,1260 SKk a zaokrúhlené podľa matematických pravidiel na celé čísla.
 1. Kto je zodpovedný vedúci práce?

 2. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je :

 3. Ako môžu pracovať znalé osoby na elektrických inštaláciách?

 4. Bezpečnostný oddeľovací transformátor je vhodným zdrojom pre SELV:

 5. Ak zamestnanec zistí nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia je povinný :

 6. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať :

 7. Vodič PEN sa :

 8. Ako ochranný vodič sa nesmú používať :

 9. Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti elektrických vonkajších vedení musí ten, kto práce organizuje alebo riadi :

 10. V každej budove sa na hlavné pospájanie musí pripojiť :

 11. Prierez jadier krajných vodičov v obvodoch striedavého a jednosmerného prúdu nesmie byť pri pevnej inštalácii izolovanými vodičmi :

 12. Pri menovitom napätí 230 V maximálný čas odpojenia pri sieti TN je :

 13. Kedy je potrebné riešiť doplnkové pospájanie:

 14. Čo sú ochranné pomôcky?

 15. Právo zamestnanca odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb :

 16. Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie

 17. Čo sa rozumie vonkajším vedením?

 18. Popíšte požadované OOPP / osobné ochranné pomôcky / pre prácu v akumulátorovni:

 19. Vodiče hlavného pospájania nesmú mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však :

 20. Prúdový obvod je :

 21. Doplnkové pospájanie musí zahŕňať :

 22. Zábrany a kryty sú určené na to, aby zabraňovali:

 23. Aká je funkcia odpínačov?:

 24. Inšpekcia práce sa vykonáva :

 25. Hĺbka uloženia nízkonapäťových káblov :

 26. Aké sú ochranné pásma u vonkajších vedení do 35 kV?

 27. Určite správnu definíciu práce pod dozorom:

 28. Skratka nn - nízke napätie znamená:

 29. Druhy uzemňovačov

 30. Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnanec :

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah