Testi.cz > Počítače a technika > Ostatní technika > Elektrotechnická spôsobilosť

test Elektrotechnická spôsobilosť (Ostatní technika)

    Autor: fessty (anonym) ... vloženo 27.5.2009
Test vyzkoušen 8437 krát, průměrný výsledek je 65.8%.
Všetky peňažné hodnoty sú prepočítané konverzným kurzom 1€ =30,1260 SKk a zaokrúhlené podľa matematických pravidiel na celé čísla.
 1. Doplnkové pospájanie musí zahŕňať :

 2. Inšpekcia práce sa vykonáva :

 3. Právo zamestnanca odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb :

 4. Druhy uzemňovačov

 5. Zábrany a kryty sú určené na to, aby zabraňovali:

 6. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je :

 7. Ak zamestnanec zistí nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia je povinný :

 8. Čo sú ochranné pomôcky?

 9. V každej budove sa na hlavné pospájanie musí pripojiť :

 10. Prierez jadier krajných vodičov v obvodoch striedavého a jednosmerného prúdu nesmie byť pri pevnej inštalácii izolovanými vodičmi :

 11. Aká je funkcia odpínačov?:

 12. Kedy je potrebné riešiť doplnkové pospájanie:

 13. Určite správnu definíciu práce pod dozorom:

 14. Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie

 15. Prúdový obvod je :

 16. Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnanec :

 17. Popíšte požadované OOPP / osobné ochranné pomôcky / pre prácu v akumulátorovni:

 18. Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti elektrických vonkajších vedení musí ten, kto práce organizuje alebo riadi :

 19. Hĺbka uloženia nízkonapäťových káblov :

 20. Vodič PEN sa :

 21. Bezpečnostný oddeľovací transformátor je vhodným zdrojom pre SELV:

 22. Skratka nn - nízke napätie znamená:

 23. Vodiče hlavného pospájania nesmú mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však :

 24. Čo sa rozumie vonkajším vedením?

 25. Kto je zodpovedný vedúci práce?

 26. Ako ochranný vodič sa nesmú používať :

 27. Pri menovitom napätí 230 V maximálný čas odpojenia pri sieti TN je :

 28. Ako môžu pracovať znalé osoby na elektrických inštaláciách?

 29. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať :

 30. Aké sú ochranné pásma u vonkajších vedení do 35 kV?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah