Testi.cz > Počítače a technika > Ostatní technika > Elektrotechnická spôsobilosť

test Elektrotechnická spôsobilosť (Ostatní technika)

    Autor: fessty (anonym) ... vloženo 27.5.2009
Test vyzkoušen 8262 krát, průměrný výsledek je 65.9%.
Všetky peňažné hodnoty sú prepočítané konverzným kurzom 1€ =30,1260 SKk a zaokrúhlené podľa matematických pravidiel na celé čísla.
 1. Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnanec :

 2. Popíšte požadované OOPP / osobné ochranné pomôcky / pre prácu v akumulátorovni:

 3. Ako ochranný vodič sa nesmú používať :

 4. Čo sú ochranné pomôcky?

 5. Právo zamestnanca odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb :

 6. Vodič PEN sa :

 7. Čo sa rozumie vonkajším vedením?

 8. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je :

 9. V každej budove sa na hlavné pospájanie musí pripojiť :

 10. Druhy uzemňovačov

 11. Ak zamestnanec zistí nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia je povinný :

 12. Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie

 13. Doplnkové pospájanie musí zahŕňať :

 14. Kto je zodpovedný vedúci práce?

 15. Inšpekcia práce sa vykonáva :

 16. Bezpečnostný oddeľovací transformátor je vhodným zdrojom pre SELV:

 17. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať :

 18. Prúdový obvod je :

 19. Prierez jadier krajných vodičov v obvodoch striedavého a jednosmerného prúdu nesmie byť pri pevnej inštalácii izolovanými vodičmi :

 20. Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti elektrických vonkajších vedení musí ten, kto práce organizuje alebo riadi :

 21. Aké sú ochranné pásma u vonkajších vedení do 35 kV?

 22. Hĺbka uloženia nízkonapäťových káblov :

 23. Ako môžu pracovať znalé osoby na elektrických inštaláciách?

 24. Pri menovitom napätí 230 V maximálný čas odpojenia pri sieti TN je :

 25. Určite správnu definíciu práce pod dozorom:

 26. Kedy je potrebné riešiť doplnkové pospájanie:

 27. Vodiče hlavného pospájania nesmú mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však :

 28. Aká je funkcia odpínačov?:

 29. Skratka nn - nízke napätie znamená:

 30. Zábrany a kryty sú určené na to, aby zabraňovali:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah