test TJR (Ostatní)(čeká na schválení)

    Autor: fessty@gmail.com (9vlož. 33vyzk.+14%ø) ... vloženo 17.9.2021
Test vyzkoušen 4 krát, průměrný výsledek je 27.2%.
 1. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie. Rast teploty v aktívnej zóne spôsobí:

 2. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie:

 3. K rozštiepeniu jadra môže prísť ak po vniknutí neutrónu do jadra:

 4. Izotopy sú:

 5. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre xenónovú otravu:

 6. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď:

 7. Kritický stav reaktora je stav AZ, keď:

 8. Atómová hmotnostná jednotka je určená ako:

 9. Záchytom neutrónu jadrom 235U vzniká (okrem štiepenia):

 10. Ktorý koeficient udáva stredný počet rýchlych neutrónov uvoľnených v procese štiepenia na jeden absorbovaný tepelný neutrón v palive?

 11. Vyberte, ktorá z uvedených materiálov je najlepší moderátor podľa moderačného pomeru "ξΣs/Σa":

 12. Vyberte správne tvrdenie:

 13. Zmenu reaktivity reaktora spôsobenú jednotkovou zmenou vybraného parametra ovplyvňujúceho kritičnosť (pri nezmenených ostatných parametroch) vyjadruje:

 14. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre stabilné jadrá:

 15. V jadrovom reaktore VVER-440 sa energia získava: označte ako:

 16. Pri absorbcii neutrónu jadrom môžu nastať, okrem iných, nasledovné interakcie:

 17. Látka, ktorá spomaľuje neutróny sa nazýva:

 18. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu:

 19. Vyberte jedno nesprávne tvrdenie pre xenónovú otravu:

 20. Ktoré z nasledujúcich palív sú štiepiteľné pomalými (tepelnými) neutrónmi? Vyberte nesprávne tvrdenie:

 21. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď. Vo vzorci kef=k∞.Ps.Pt znamenajú:

 22. Doba, za ktorú sa hustota neutrónového toku, alebo výkon reaktora zmení e-krát sa nazýva:

 23. Vyberte jedno NESPRÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu v reaktore:

 24. Vyberte jedno NESPRÁVNE tvrdenie:

 25. Z hľadiska fyzikálnych kritérií pre hodnotenie moderátora majú byť priemerný počet zrážok "s", spomaľovacia schopnosť "ξΣs" a moderačný pomer ξΣs/Σa:

 26. Záchytom neutrónu jadrom 238U vzniká (okrem štiepenia rýchlymi neutrónmi):

 27. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu rýchlych neutrónov vznikajúcich v dôsledku štiepenia 238U a 235U k počtu rýchlych neutrónov vznikajúcich v dôsledku štiepenia 235U?

 28. Neutrón je:

 29. Interakcie neutrónov s jadrom rozdeľujeme do 2 skupín charakterizovaných mikroskopickými účinnými prierezmi σs a σa

 30. Neutróny, ktoré vznikajú pri štiepnej reakcii na 235U, sú:

 31. V jadrovom reaktore VVER-440 sa energia získava:

 32. Vyberte hlavný zdroj "prvých" voľných neutrónov v novom jadrovom reaktore VVER-440 schopných rozbehnúť štiepnu reťazovú reakciu

 33. Jedna šestina strednej hodnoty kvadrátu vzdialenosti, v priamom smere, na ktorom sa neutrón spomalí z počiatočne energie E0 na energiu tepelnú ET, sa nazýva:

 34. Vyberte správne poradie jednotlivých krokov pri nábehu reaktora na kritický stav po výmene paliva:

 35. Vzťah medzi reaktivitou a periódou reaktora s vyjadrením vplyvu okamžitých aj oneskorených neutrónov sa nazýva:

 36. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu neutrónov, ktoré neboli pri spomaľovaní zachytené k počtu neutrónov, ktoré začali spomaľovanie?

 37. Stredná väzbová energia je:

 38. Moderátor reaktora VVER-440 je:

 39. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie. Koncentrácia palivových izotopov počas kampane:

 40. Kto je autorom tohto jedinečného vypracovania testu TJR ?

 41. Jedna šestina strednej hodnoty kvadrátu vzdialenosti, v priamom smere, na ktorom sa neutrón spomalí z počiatočnej energie ED na energiu tepelnú ET, sa nazýva:

 42. Podľa výťažku zo štiepenia možno produkty štiepenia rozdeliť:

 43. Vyberte správne tvrdenie o jadre atómu?

 44. Vyberte NESPÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu v reaktore:

 45. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď:

 46. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu tepelných neutrónov absorbovaných v palive k celkovému počtu absorbovaných neutrónov?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah