test TJR (Ostatní)(čeká na schválení)

    Autor: fessty@gmail.com (9vlož. 33vyzk.+14%ø) ... vloženo 17.9.2021
Test vyzkoušen 5 krát, průměrný výsledek je 38.3%.
 1. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie. Rast teploty v aktívnej zóne spôsobí:

 2. Neutróny, ktoré vznikajú pri štiepnej reakcii na 235U, sú:

 3. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď. Vo vzorci kef=k∞.Ps.Pt znamenajú:

 4. Podľa výťažku zo štiepenia možno produkty štiepenia rozdeliť:

 5. Látka, ktorá spomaľuje neutróny sa nazýva:

 6. Z hľadiska fyzikálnych kritérií pre hodnotenie moderátora majú byť priemerný počet zrážok "s", spomaľovacia schopnosť "ξΣs" a moderačný pomer ξΣs/Σa:

 7. Zmenu reaktivity reaktora spôsobenú jednotkovou zmenou vybraného parametra ovplyvňujúceho kritičnosť (pri nezmenených ostatných parametroch) vyjadruje:

 8. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu tepelných neutrónov absorbovaných v palive k celkovému počtu absorbovaných neutrónov?

 9. Doba, za ktorú sa hustota neutrónového toku, alebo výkon reaktora zmení e-krát sa nazýva:

 10. Jedna šestina strednej hodnoty kvadrátu vzdialenosti, v priamom smere, na ktorom sa neutrón spomalí z počiatočnej energie ED na energiu tepelnú ET, sa nazýva:

 11. Pri absorbcii neutrónu jadrom môžu nastať, okrem iných, nasledovné interakcie:

 12. Ktoré z nasledujúcich palív sú štiepiteľné pomalými (tepelnými) neutrónmi? Vyberte nesprávne tvrdenie:

 13. Vyberte, ktorá z uvedených materiálov je najlepší moderátor podľa moderačného pomeru "ξΣs/Σa":

 14. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu:

 15. Vyberte správne tvrdenie o jadre atómu?

 16. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu neutrónov, ktoré neboli pri spomaľovaní zachytené k počtu neutrónov, ktoré začali spomaľovanie?

 17. Stredná väzbová energia je:

 18. Interakcie neutrónov s jadrom rozdeľujeme do 2 skupín charakterizovaných mikroskopickými účinnými prierezmi σs a σa

 19. Kritický stav reaktora je stav AZ, keď:

 20. Vyberte hlavný zdroj "prvých" voľných neutrónov v novom jadrovom reaktore VVER-440 schopných rozbehnúť štiepnu reťazovú reakciu

 21. Vyberte správne poradie jednotlivých krokov pri nábehu reaktora na kritický stav po výmene paliva:

 22. Kto je autorom tohto jedinečného vypracovania testu TJR ?

 23. Vzťah medzi reaktivitou a periódou reaktora s vyjadrením vplyvu okamžitých aj oneskorených neutrónov sa nazýva:

 24. K rozštiepeniu jadra môže prísť ak po vniknutí neutrónu do jadra:

 25. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie:

 26. Izotopy sú:

 27. Záchytom neutrónu jadrom 238U vzniká (okrem štiepenia rýchlymi neutrónmi):

 28. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď:

 29. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre stabilné jadrá:

 30. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie. Koncentrácia palivových izotopov počas kampane:

 31. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu rýchlych neutrónov vznikajúcich v dôsledku štiepenia 238U a 235U k počtu rýchlych neutrónov vznikajúcich v dôsledku štiepenia 235U?

 32. Ktorý koeficient udáva stredný počet rýchlych neutrónov uvoľnených v procese štiepenia na jeden absorbovaný tepelný neutrón v palive?

 33. Vyberte NESPÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu v reaktore:

 34. Moderátor reaktora VVER-440 je:

 35. Jedna šestina strednej hodnoty kvadrátu vzdialenosti, v priamom smere, na ktorom sa neutrón spomalí z počiatočne energie E0 na energiu tepelnú ET, sa nazýva:

 36. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre xenónovú otravu:

 37. Vyberte správne tvrdenie:

 38. Vyberte jedno nesprávne tvrdenie pre xenónovú otravu:

 39. V jadrovom reaktore VVER-440 sa energia získava: označte ako:

 40. Vyberte jedno NESPRÁVNE tvrdenie:

 41. V jadrovom reaktore VVER-440 sa energia získava:

 42. Atómová hmotnostná jednotka je určená ako:

 43. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď:

 44. Vyberte jedno NESPRÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu v reaktore:

 45. Záchytom neutrónu jadrom 235U vzniká (okrem štiepenia):

 46. Neutrón je:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah