test TJR (Ostatní)(čeká na schválení)

    Autor: fessty@gmail.com (3vlož. 1vyzk.-59%ø) ... vloženo 17.9.2021
Test vyzkoušen 4 krát, průměrný výsledek je 27.2%.
 1. Látka, ktorá spomaľuje neutróny sa nazýva:

 2. Záchytom neutrónu jadrom 235U vzniká (okrem štiepenia):

 3. Atómová hmotnostná jednotka je určená ako:

 4. Vzťah medzi reaktivitou a periódou reaktora s vyjadrením vplyvu okamžitých aj oneskorených neutrónov sa nazýva:

 5. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre stabilné jadrá:

 6. Vyberte, ktorá z uvedených materiálov je najlepší moderátor podľa moderačného pomeru "ξΣs/Σa":

 7. Doba, za ktorú sa hustota neutrónového toku, alebo výkon reaktora zmení e-krát sa nazýva:

 8. Podľa výťažku zo štiepenia možno produkty štiepenia rozdeliť:

 9. Vyberte jedno nesprávne tvrdenie pre xenónovú otravu:

 10. Vyberte jedno NESPRÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu v reaktore:

 11. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď. Vo vzorci kef=k∞.Ps.Pt znamenajú:

 12. Jedna šestina strednej hodnoty kvadrátu vzdialenosti, v priamom smere, na ktorom sa neutrón spomalí z počiatočne energie E0 na energiu tepelnú ET, sa nazýva:

 13. Ktorý koeficient udáva stredný počet rýchlych neutrónov uvoľnených v procese štiepenia na jeden absorbovaný tepelný neutrón v palive?

 14. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu rýchlych neutrónov vznikajúcich v dôsledku štiepenia 238U a 235U k počtu rýchlych neutrónov vznikajúcich v dôsledku štiepenia 235U?

 15. Kto je autorom tohto jedinečného vypracovania testu TJR ?

 16. Ktoré z nasledujúcich palív sú štiepiteľné pomalými (tepelnými) neutrónmi? Vyberte nesprávne tvrdenie:

 17. Zmenu reaktivity reaktora spôsobenú jednotkovou zmenou vybraného parametra ovplyvňujúceho kritičnosť (pri nezmenených ostatných parametroch) vyjadruje:

 18. Vyberte správne poradie jednotlivých krokov pri nábehu reaktora na kritický stav po výmene paliva:

 19. Vyberte jedno NESPRÁVNE tvrdenie:

 20. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu neutrónov, ktoré neboli pri spomaľovaní zachytené k počtu neutrónov, ktoré začali spomaľovanie?

 21. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu:

 22. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie. Rast teploty v aktívnej zóne spôsobí:

 23. Neutrón je:

 24. Interakcie neutrónov s jadrom rozdeľujeme do 2 skupín charakterizovaných mikroskopickými účinnými prierezmi σs a σa

 25. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie:

 26. Neutróny, ktoré vznikajú pri štiepnej reakcii na 235U, sú:

 27. V jadrovom reaktore VVER-440 sa energia získava:

 28. Vyberte správne tvrdenie o jadre atómu?

 29. Pri absorbcii neutrónu jadrom môžu nastať, okrem iných, nasledovné interakcie:

 30. Kritický stav reaktora je stav AZ, keď:

 31. Ktorý koeficient je definovaný ako pomer počtu tepelných neutrónov absorbovaných v palive k celkovému počtu absorbovaných neutrónov?

 32. Vyberte hlavný zdroj "prvých" voľných neutrónov v novom jadrovom reaktore VVER-440 schopných rozbehnúť štiepnu reťazovú reakciu

 33. Moderátor reaktora VVER-440 je:

 34. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď:

 35. Vyberte NESPRÁVNU odpoveď:

 36. Jedna šestina strednej hodnoty kvadrátu vzdialenosti, v priamom smere, na ktorom sa neutrón spomalí z počiatočnej energie ED na energiu tepelnú ET, sa nazýva:

 37. K rozštiepeniu jadra môže prísť ak po vniknutí neutrónu do jadra:

 38. Izotopy sú:

 39. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie pre xenónovú otravu:

 40. Z hľadiska fyzikálnych kritérií pre hodnotenie moderátora majú byť priemerný počet zrážok "s", spomaľovacia schopnosť "ξΣs" a moderačný pomer ξΣs/Σa:

 41. Stredná väzbová energia je:

 42. Vyberte NESPRÁVNE tvrdenie. Koncentrácia palivových izotopov počas kampane:

 43. Vyberte NESPÁVNE tvrdenie pre samáriovú otravu v reaktore:

 44. V jadrovom reaktore VVER-440 sa energia získava: označte ako:

 45. Záchytom neutrónu jadrom 238U vzniká (okrem štiepenia rýchlymi neutrónmi):

 46. Vyberte správne tvrdenie:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah